Contacts

2, Pridorozhnaya Street, Nestyukovo, Perm Region, 614532, Russia

Export Sales

Olga Bylinkina

Olga Bylinkina
Head of Export Sales bylinkina@incab.ru

Konstantin Kaigorodov

Konstantin Kaigorodov
Head of Specialty Cables Export Sales kaigorodov@incab.ru

Mariya Anisimova

Namik Shakhverdiev
Head of CIS sales namik@incab.ru

Management

Alexander Smilgevich

Alexander Smilgevich
CEO
smilgevich@incab.ru

Maxim Bragin

Maxim Bragin
Head of Telecom Sales bragin@incab.ru

Mikhail Gorshkov

Mikhail Gorshkov
Head of Production Division production@incab.ru

Ksenia Smilgevich

Ksenia Smilgevich
Head of Love Division sks@incab.ru